onze familie Paulssen

 

Begin 2006 verscheen een boekwerk, getiteld “Onze familie Paulssen”

In dit lijvige boek met 63 hoofdstukken verdeeld over meer dan 300 bladzijden behandelt de auteur, Jean Paulssen uit Rimburg/Landgraaf meer dan 5 eeuwen familiegeschiedenis.(16 generaties).

 

 

 

 

 

(bovenste rij v.l.n.r.)

Jan Paulssen Itteren/Borgharen (1833-1890),
gezin Sjef Paulssen van Heerlerbaan,
Sjeng Paulssen van Linne (1879-1951) met echtgenote.

 

 

 

(middelste rij)

Hub Paulssen (1913-1996),
huize Paulssen te Limbricht met Nellie, Hub,
”Sjeng ’t gerdje “en Lambert.

 

 

 

 

(onderste rij)

Jan Theodoor Paulssen Heerlen (1837-1898),
Lies Paulssen (1883-1952), Fien (1912-1998) en Nellie Paulssen (1916-2001),
Sjeng Paulssen “van Kerkrade”(1910-1999).

 

Omdat de gepensioneerde onderwijzer wel eens iets wilde weten over zijn voorouders, startte hij in 2000 met zijn onderzoek, niet wetend, waar dit zou eindigen. Hij werd gegrepen door het “archiefvirus”en na een zeer intensieve zoektocht terug in de tijd is het resultaat na 5 jaar speurwerk een aantal onderwerpen van allerlei aard, gebundeld in bovenstaand boek.

Een van zijn doelstellingen vooraf was om het leesbaar te houden in de vorm van verhalen in een bepaalde tijd met op de achtergrond de echte geschiedenis, hoe men toen leefde, welke problemen er speelden en wat dit voor consequenties had voor die personen toen. Meestal bevatten familiegeschiedenissen een  opsomming van personengegevens over geboorte, trouwen, overlijden enz., waardoor de geïnteresseerde familieleden bij het lezen al gauw de draad kwijtraken en het boek terzijde leggen. Jammer voor al dat werk van de genealoog en de geïnvesteerde tijd. Toch zijn ook die gegevens belangrijk, maar niet voor iedereen, zij zijn de kapstok, waaraan alles wordt opgehangen.

De oudste sporen - Broeksittard 1500 - 1650

De oudste sporen van de familie zijn gevonden in Broeksittard. Een oud testament uit 1518 bevat waarschijnlijk de naam van de stamvader: ene Jan “Smijtz” van Broeksittard, die vóór 1500 leefde. Hij was smid en landbouwer en via zijn zoon Goes komen we bij kleinzoon Johan Paulus, alias “de Schmitt”.Vanaf nu zien we de achternaam veranderen in Pauwels, Pauli en uiteindelijk in Paulssen. De schrijver ontdekte een aantal zeer oude grafstenen van de familie op het kerkhof van Broeksittard. Een van die stenen behoort toe aan Thomas Paulssen overl. in 1679. Zijn naam duikt op in de archieven van de schepenbank Brunssum en hij wordt aangeduid als “Tummes van Brossetterd”. Hij was een belangrijk man en had veel bezittingen in Sittard en omgeving.

Jabeek 1650 - 1900

Enkele van zijn zonen, “Pülcken” en Willem, vestigen zich rond 1650 in Jabeek en worden landbouwer, terwijl een andere tak in Broeksittard blijft wonen en weer anderen zich als smid/landbouwer hebben gevestigd te Wehr (D).De Paulssens uit Jabeek en hun nakomelingen zullen er tot rond 1900 blijven wonen om dan voorgoed uit Jabeek te vertrekken. De gegevens uit met name Broeksittard werden gevonden in de pachtboeken en de parochieregisters van het Kapittel van St. Pieter (St. Peterskerk) te Sittard, terwijl veel van de Jabeekse tak aan het licht kwam door het gehele archief van de schepenbank Brunssum door te spitten, een zeer intensieve klus. Stapels, of beter gezegd “meters” aktes, processtukken enz. werden in het Rijksarchief te Maastricht doorzocht met de wetenschap, dat er alleen iets over je bewaard bleef bij bezit of crimineel gedrag. Dit is in beide gevallen gebleken. Ruzies in de familie, processen, grondaankoop, erfenissen enz. komen uitgebreid aan bod in de Jabeekse periode. Verschillende Paulssens waren burgemeester te Jabeek. De bekendste was Paulus Paulssen, die ook nog vanaf 1733 tot zijn dood in 1768 schepen was van de bank Brunssum. De schepenbank bestuurde het gebied, verzorgde in die dagen de rechtspraak en was actief bij overdracht van bezittingen. Paulus regelde in de winter van 1747 in de schepenbanken Brunssum en Oirsbeek de inkwartiering van het buitenlands leger tijdens de Oostenrijkse Sucessieoorlog. We hebben het dan over 3000 militairen, die voor veel overlast zorgden. Het betrof Oostenrijkers, Hongaarse Husaren, artillerie uit Hannover, gedeeltes van de regimenten Prinz Carl von Lotharingen en von Wolfenbüttel. Bedoelde troepen werden ingezet tegen het Franse leger van Lodewijk XV tijdens de veldslag bij Lafelt en het beleg van Maastricht in 1748. Dit komt uitgebreid aan bod met fragmenten uit de dagboeken van de gemeente Jabeek. De inwoners moesten naast hoge belastingen eveneens hand en spandiensten verrichten. Boeren met paarden en karren werden gevorderd om het leger naar Maastricht, Tongeren, Luik en tot zelfs in Luxemburg te vervoeren. Een opmerkelijk hoofdstuk is gewijd aan zinloos geweld in 1769. Een Jan Paulssen uit Jabeek wordt in Brunssum door een groep jongeren aangevallen en in elkaar geslagen. Een gecompliceerde beenbreuk, amputatie met de dood tot gevolg zijn aanleiding om de verdachten in het kasteel van Amstenrade te ondervragen en in de cel te doen belanden. De hoofdverdachte krijgt naderhand gratie, omdat er waarschijnlijk sprake is geweest van medisch falen bij de amputatie van het been. De veroordeelde moet achteraf wel de proceskosten betalen. De Franse tijd wordt ook behandeld en enkele leden van de familie worden  opgeroepen om voor Napoleon te vechten. Zo ook Jean Mathieu  Paulssen. Hij moet  naar Saint Malo in Normandië , maar weigert dit, wordt gevangen genomen en naar een strafkamp in Givet (Noord Frankrijk) gevoerd. Naderhand komt hij terug op zijn beslissing en neemt dienst in het 7e Reg. Artillerie te Mainz. Hij keert levend terug, maar gaat niet meer in Jabeek wonen, hij verkoopt er al zijn bezittingen.

Onze familie Paulssen na 1850

Keren we terug naar de rechte afstammingslijn in Jabeek, en wel naar het gezin Jan Theodoor Paulssen-Florakx (generatie X.). Het wordt gezegend met 5 kinderen.

                                  
De oudste Johannes (rechts) vertrekt in 1870 naar Itteren/Borgharen, terwijl zijn broer Jan Theodoor (links) in 1871 naar Heerlen gaat. Beiden aanvaarden een baan als beheerder/jachtopzichter/ onbezoldigd Rijksveldwachter op resp. jachtslot
 Meerssenhoven en kasteel Terworm. De jongste broer Jan Arnold blijft de ouderlijke boerderij in Jabeek bewonen. Na zijn dood in 1892 vertrekt de weduwe met haar dochters terug naar Duitsland, waarna de naam Paulssen definitief uit Jabeek verdwijnt. Zus Anna Maria Paulssen huwt met landbouwer Peter Joseph van de Wijer uit Bingelrade. Het andere zusje Marie Agnes was op jeugdige leeftijd overleden.

Veel nakomelingen hebben in navolging van hun vaders het beroep van politieagent gekozen. Ook de jacht is favoriet gebleven. Een van de bekendste is de grootvader van de schrijver. Jan Theodoor Paulssen, oftewel “ ’t gerdje van Limbricht”.

Hij was een kleurrijk figuur, die als boswachter in Heerlen, Mheer en Limbricht menige stroper te pakken kreeg. In het boek staan veel van zijn “verhalen” en avonturen opgetekend. Hij was een bekend instructeur van politiehonden en een geweldig schutter, die op 21-jarige leeftijd op 6-6-1892 te Heerlen de titel “beste schutter van Limburg” behaalde.

 

Het laatste gedeelte van het boek is gewijd aan de huidige generaties Paulssen, verspreid over geheel Nederland en in Canada.

Naast de eigen geschiedenis met verwijzing naar andere inwoners komt heel veel algemene informatie over het leven in de verschillende periodes aan bod. Het boek is voorzien van vele foto’s en fragmenten van oude aktes, testamenten, belastingboeken enz. Een kleine greep uit de inhoud: de parochie, het onderwijs, de geschiedenis van het dorp Jabeek en omgeving, het bestuur, het boerenleven vanaf de 17e eeuw.

Geïnteresseerden, die alsnog in het bezit willen komen van het boek kunnen contact opnemen met de schrijver. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.

De afhaalprijs bedraagt € 30,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ouderlijke boerderij (witte)
Eindstraat te Jabeek
afgebroken eind 50-er jaren

 


huidige situatie
hoek Dorpstraat / Eindstraat
te Jabeek

 

Welke onderwerpen komen aan bod in dit boek?

 

Deel A : Algemeen

1. Inleiding
2. Hoe is de naam?
3. Graven en zoeken in het verleden
4. Jabeek en omgeving in de loop van de geschiedenis
5. Onderwijs
6. Van de drossaard, schout en schepenen, burgemeesters, schatheffers,  of …de    schepenbank bestuurt

 "hier ligt begraben die Eersame Junge dochter elisabeth
paulsse dochter van Johan paulssen welcke den heern
is entslaepen in het 24 jaer haers ouderdoms den
VIII April Ao 1700 gott trost seel"

Deel B: Onze familie Paulssen te Sittard – Broeksittard – Wehr. (tot 1650)

7. Een testament uit een ver verleden
8. Ligt de oorsprong van onze familie Paulssen in Broeksittard?
9. Het kapittel van Sint-Pieter te Sittard en de pachtboeken
10. Een kort stamboomoverzicht
11. Een van onze voorvaderen:”Tummes van Brossetterd”
12. Paulus Pauli of “Pülcken van Brossetterd”uit Jabeek
13. De lijn Jan Paulssen van Broeksittard en Jan Paulssen den ouden
14. Grafkruisen in Broeksittard

 

Deel C: Onze familie Paulssen te Jabeek vanaf 1650.

15. 1652…Willem Paulssen leent 300 gulden van klooster Maria Wee
16. Het klooster Maria Wee te Roermond
17. 1654…een obligatie van 475 gulden voor Willem Paulssen
18. Het “einde” van Willem Paulssen en zijn familie
19. Heylen Paulssen van de “Istraeter Mühle”
20. Een mestprobleem in 1699
21. Parochie St. Gertrudis en de kerkregisters
22. Het grondbezit van de familie Paulssen in Jabeek (1697-1707)
23. De vier “Jannen” van Jabeek in de 17e eeuw
24. Jan Paulssen den hooijmeeker (hoijmeker, hoeijmecker)
25. De “huijsplaetsen” van de familie Paulssen in Jabeek (1697-1707)
26. De “huijsplaetsen” na 1707
27. Het boerenleven vanaf de 17e eeuw
28. Wie is de vader na de “vleschelijcke conversatie”?
29. Wie was Jan Paulssen den jongen?
30. Een ordinaire familieruzie met belediging in 1717
31. Daem Paulssen, burgemeester te Jabeek
32. Processen van Jan Paulssen den jongen, collecteur te Jabeek
33. Executieverkoop van de bezittingen van Jan Paulssen den jongen
34. Het “laatste proces” van Jan Paulssen den jongen
35. Paulus Paulssen, schepen te Jabeek
36. Nog meer sporen van Paulus Paulssen.
37. De familie Paulssen in de successieoorlogen
38. Enkele wetenswaardigheden over het leger (1740-1748)
39. De Veldslag bij Lafelt (1747 ) en het Beleg van Maastricht (1748)
40. Vermist: Henricus Paulssen, soldaat in dienst van de keizerlijke troepen
41. 1769…zinloos geweld, amputatie en dood
42. Het (procederen) blijft in de familie
43. Ruzie in de dorpsherberg
44. De Franse tijd in Jabeek (1795-1814)
45. Een openbare verkoop met verpachting in de Franse Tijd en het vervolg
46. In dienst van Napoleon (Conscription Militaire 1798-1814)
47. Een ingewikkelde erfenis en deling in 1830

 

 

 

 

Deel D: Onze familie Paulssen na 1850.

48. Het gezin Jan Theodoor Paulssen en Maria Catharina Florakx
49. Vertrek van Jan Paulssen uit Jabeek (Tak Itteren/Borgharen)
50. De moorden van Putbroek
51. Uit de jaarboeken van Hubert Paulssen, boswachter te Borgharen
52. De nazaten Paulssen van de Tak Itteren/Borgharen (tot heden)
53. Jan Theodoor Paulssen vertrekt uit Jabeek (Tak Heerlen/Valkenburg)
54. De Tak Jabeek ( Jan Arnold Paulssen X Marie Elisabeth Peters)
55. Het gezin Jan Theodoor Paulssen-de Rooy (Mheer/Limbricht)
56. Verhalen rond Sjeng Paulssen, “ ‘t gerdje van Lömmerich”
57. Hub Paulssen van Valkenburg, alias “de korenwolf”
58. ”D’r Sjef van de Heëlerbaan”(Sjef Paulssen van Heerlerbaan)
59. ”Lamb en Hoeb van ’t gerdje”, de zonen Lambert en Hub van Sjeng
60. “… en zo een grote k..tel !”
61. Onze familie Paulssen, vrije tijd en een vleugje Limburgse cultuur
62. De eerste familiebijeenkomst te Jabeek
63. Hoe gaat het verder?

 

 

 

De rechtstreekse afstamming van Anne en Bente Paulssen, generatie XVI (16)

(*=geboren;  †=overleden;   x= gehuwd met………; de gegevens via oude aktes enz.)
I t/m V zijn waarschijnlijk juist, de gegevens vanaf nr. VI  zijn juist

I.Jan Smijtz van Broeksittard († 1518  )    x    ?
  
smid te Broeksittard, huwelijk rond 1500

II.Goes (Goswinus)   x     ?
   
smid te Broeksittard, huwelijk rond 1525                                                                        

III.Johan Paulus, alias”de schmitt”     x       ?
   
smid te Broeksittard, huwelijk rond 1550

IV.Paulus Pauwels, alias ”in die Schmitt” x  Catharina ?, (alias “Thrin in die Schmitt”)
    smid te Broeksittard, huwelijk rond 1580

V.Thomas Pauli (“Tummes van Brossetterd”) († 05-03-16?9) x    Bielgen ?  (2e huwelijk)
   smid/landbouwer te Broeksittard, huwelijk rond 1610

VI.Paulus Pauli of Paulssen  (“Pülcken van Brossettard”)  (* 01-01-1611)  x   Catharina Cüpers
   smid/landbouwer te  Broeksittard/Jabeek, huwelijk rond 1640

VII.Joannis Paulssen (“Jan Paulssen den hooijmeeker”) (1654-1739)   x    Maria Cuijpers († 20-03-1700)
   
landbouwer te Jabeek, huwelijk  rond 1675
   
burgemeester (1694) en collecteur (1713) te Jabeek   (collecteur= inner bedes/belastingen)

VIII.Paulus Paulssen (“de schepen”) (?-1768)  x  Maria Smeets (1706-1786) (2e  huwelijk)
    landbouwer te Jabeek, huwelijk 08-01-1733               
   
collecteur(1721), burgemeester (1723 en 1724) te Jabeek en
    schepen van de schepenbank  Brunssum (1737-1768)

IX.Johannes Paulssen( 1755-1807) x Joanna Elisabeth Waltniel (1770-1829)
    landbouwer te Jabeek, huwelijk 09-04-1793                     

X.Jan Theodoor Paulssen(1793-1870) x Maria Catharina Florackx (1799-1843)
 landbouwer te Jabeek, huwelijk 20-04-1833 

          (vervolgens: de tak Heerlen/Valkenburg)

 

 

XI.Jan Theodoor Paulssen (1837-1898) x Joh. Maria Cuijpers(1849-1924)
    landbouwer en herbergier te Jabeek
   
huwelijk 25-04-1870 te Jabeek
    jachtopzichter op kasteel Terworm te Heerlen, na dood gezin naar Valkenburg

 

 

 

 

XII.Jan Theodoor Paulssen (1870-1949) x  Cornelia de Rooij(1874-1946)
 (“Sjang,’t gerdje van Lömmerich”)
     jachtopzichter en onbezoldigd Rijksveldwachter te Mheer en Limbricht
    huwelijk 19-02-1897 te St. Geertruid;  woonplaatsen: Mheer en Limbricht

 

 

 

 

 

 

XIII.Hub Paulssen(1913-1996)  x  Jeanne Meijers(1915-2004)
    wachtmeester 1e klasse der Rijkspolitie
    huwelijk 09-05-1941 te Limbricht
    woonplaatsen: Eijgelshoven en Rimburg

 

 

 

XIV.Jean  Paulssen (* 1943)  x  Annemie Bisscheroux (1945-1996)
    leerkracht basisonderwijs
    huwelijk 20-12-1968 te Eijgelshoven
    woonplaatsen: Eijgelshoven en Rimburg

 

 

 

 

XV.Léon  Paulssen (* 1975)  x  Yvonne Dirix (* 1979)
    technisch medewerker calibratie
    huwelijk 05-09-2004 te Meerssen
    woonplaatsen : Kerkrade en Lauradorp

 

 

 

 

 

 

XVI.1.Anne Paulssen (* 2005)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI.2.Bente Paulssen (* 2009)

 

 

 Verder onderzoek

De schrijfwijze van de naam Paulssen komt in Limburg niet zo vaak voor. Wel de varianten Paulussen, Paulissen enz. Dat was een geluk voor Jean Paulssen.

Een van de uitgangspunten was om de directe lijn Paulssen op schrift terug in de geschiedenis te volgen. Dat lukte tot rond 1500. Dat er terecht zijlijnen voorkomen in het familieonderzoek is ook logisch. Enkele daarvan zijn nog niet exact en helemaal uitgezocht. Voor de schrijver is dit aanleiding om door te gaan met zijn speurtocht.

Vooral  de periode Broeksittard herbergt nog heel wat vragen en de “Paulssens”, die van hier uitwaaierden over Limburg en het aangrenzende  Duitsland zijn nog niet op schrift vastgelegd. Een nieuwe uitdaging voor de toekomst.

Verder hoopt Jean Paulssen door zijn studie in contact te komen met geïnteresseerden en mensen die hem aanvullende hulp in zijn onderzoek kunnen bieden. U kunt contact opnemen via: jeanpaulssen@home.nl

 

 
welkom genealogie Paulssen  kinderboek: gidder deërke ... ee plezeërke nieuw kinderboek de
Worm
algemene informatie onze familie Paulssen (voor)leesboek: Vertel mich nog ins get carnavalsliedjes  links
nieuws

familiebijeenkomst 2005 Jabeek

overige publicaties verre reizen contact